Contract prestari servicii psihologice

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PSIHOLOGICE

Nr. Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.

Din data Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.

 

  1. Furnizorul serviciilor psihologice

Cabinet Individual de Psihologie Trașă Lucian Adrian, având sediul situat în București, Bvd Camil Ressu, Nr 35, Bl N5, Ap 139, Sect 3, cod înregistrare: 10B2488, CIF: 29602020, reprezentat de Lucian Trasa, CI seria RD nr 769143, psiholog cu drept de liberă practică, codul personal 06077, cont IBAN: RO08INGB0000999905423067, moneda: RON, deschis la ING Bank Bucuresti Centrala, cod SWIFT: INGBROBU

şi

  1. Beneficiarul serviciilor psihologice:

Nume și prenume Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.

având domiciliul/sediul situat în Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.

str.Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.,

nr., bl., sc., et., ap., Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.

sector/judeţ Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.,

CNP/CIF: Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.,

act de identitate (B.I/C.I.) seria și nr. Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.,

eliberat/ă de către Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text., la data de Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.,

contul bancar nr.Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.,

deschis laFaceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.,

reprezentată prin Dna./Dl.Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.,

 

în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 213/2004 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, am convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii psihologice, având următoarele clauze:

 

Art. 1. – Obiectul contractului (serviciile psihologice):

Consultanță, consiliere psihologică, dezvoltare personală și psihoterapie de orientare psihodinamică.

 

Art. 2. – Durata şi condiţiile contractului

Prezentul contract este încheiat pentru o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă de Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text. (zile/luni/ani), sau/şi pentru un număr de Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.şedinţe psihologice, având durata standard de 50 min. În anumite condiții, stabilite de comun acord între Beneficiar și Furnizor, perioada și durata ședințelor pot fi modificate.

 

Art. 3. – Preţul şi modalităţile de plată

Preţul convenit este de 150 lei (RON), achitat integral până la finalizarea şedinţei psihologice. Preţul poate fi achitat în numerar sau prin transfer bancar în contul RO08INGB0000999905423067. Neachitarea în termenul specificat a preţului stipulat atrage aplicarea automată de penalităţi de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi din valoarea de plată de la data împlinirii termenului.

 

Art. 4. – Drepturile şi obligaţiile

A. Beneficiarul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să fie informat cu privire la condiţiile prestării serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract;

b) să achite integral preţul serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de către acesta prin prezentul contract;

c) să respecte indicaţiile furnizorului serviciului psihologic şi să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor psihologice;

d) să-şi asume în totalitate declaraţia privind consimţământul informat, potrivit art. 8 din prezentul contract;

e) să anunțe Furnizorul cu privire la anularea programării, stabilite de comun acord, cu minim 48 ore înainte de data și ora acestei programări; în caz contrar, costul ședinței cade în sarcina financiară a Beneficiarului; excepția de la această clauză o reprezintă situațiile de forță majoră general și unanim acceptate;

f) să anunțe Furnizorul cu privire la medicația homeopată, alopată sau naturistă pe care o urmează (inclusiv substanțele sau tehnicile cu efect psihotrop, administrate sau autoadministrate în scop de relaxare, binedispunere sau ca urmare a dependenței sau a diverselor practici spirituale);

g) să nu facă schimbări majore în viața sa, pe parcursul efectuării psihoterapiei, fără să discute cu psihoterapeutul despre aceste schimbări; termenul de “schimbări majore” nu este definit, ci rămâne la înțelegerea și libera alegere a Beneficiarului.

h) Beneficiarul are dreptul să vorbească despre procesul, procedurile și tehnicile de consiliere și psihoterapie oricând dorește și cu oricine; recomandarea este, însă, de a limita accesul altor persoane la informațiile legate de propriul proces terapeutic sau de dezvoltare personală și de a proceda cu prudență în dezvăluirea acestor informații.

 

B. Furnizorul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să i se achite integral preţul serviciilor psihologice, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;

b) să întreprindă toate acţiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;

c) să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;

d) să respecte confidenţialitatea prezentului contract, precum şi secretul profesional, potrivit dispoziţiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G nr. 788/2005 cu următoarele excepții:

– în cazul în care un un reprezentant legal al Ministerului Public sau de Justiție cu un mandat în acest sens demonstrează Furnizorului că Beneficiarul reprezintă un pericol pentru sine sau pentru alții, citat ca martor, Furnizorul poate fi martor într-un proces;

– în cazul în care prin codul etic la care a aderat, și care poate fi consultat la adresa www.copsi.ro, Furnizorul descoperă că Beneficiarul pune în pericol viața sa sau a altora, va anunța autoritățile sau aparținătorii acestuia din urmă;

– în cazul în care, în anumite condiții profesionale și urmând interesul Beneficiarului, Furnizorul poate pune la dispoziția supervizorilor sau intervizorilor, informații despre procesul și procedurile de consiliere și psihoterapeutice, fără a transmite datele complete de identificare ale Beneficiarului

 

Art. 5. – Încetarea şi modificarea contractului

Prezentul contract poate înceta în cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respectă obligaţiile stipulate, fără a afecta însă sumele deja scadente, la data încetării contractului. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către oricare dintre părţile contractante cu obligaţia notificării prealabile a intenţiei de reziliere, cu cel puţin 5 zile înainte de data rezilierii propriu-zise. Contractul se consideră reziliat de drept în cazul în care psihologul cu drept de liberă practică este suspendat sau i se retrage atestatul de libera practică.

 

Art. 6. – Dispoziţii finale

Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi soluţionat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus la cunoştinţă Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, pentru mediere. În cazul în care în urma medierii, litigiul nu fost soluţionat, părţile se pot adresa instanţelor competente. Părţile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu cu privire la drepturile şi obligaţiile asumate.

 

Art. 7. – Clauze suplimentare

 

Art. 8. – Subsemnatul Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text. , declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidenţialităţii serviciilor psihologice, precum şi de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfăşurarea serviciilor psihologice.

 

 

 

Data:

Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.

 

 

Furnizorul serviciilor psihologice,

CIP Trașă Lucian Adrian

 

 

 

 

Beneficiarul serviciilor psihologice,

Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.